STROKOVNI SLOVAR:
Beseda: Opis:
Absolutna ničla spodnja temperaturna meja; po Nernstovem pravilu je a. n. pri – 273,15° Cezija ( o Kelvinov ) načelno nedosegljiva. V bližini a. n. pride do posebnih kvantno mehanskih pojavov. Absolutna temperatura, Kelvin.
Absorbent snov, ki absorbira pline in pare.
Absorpcija vpijanje oz. raztapljanje plinov v drugih snoveh (npr. amoniak v vodi, vodikov klorid v natrijevem lugu ipd.).
Adsorpcija vezanje plinastih ali raztopljenih snovi na površini trdne snovi kot posledica molekulskih sil. Naspr. Pojav (odpuščanje adsorbata s površine adsorbenta) se imenuje desorpcija.
Adiabatna sprememba je sprememba stanja termodinamskega sistema, pri kateri ta ne odda nobene toplote okolici niti je ne prejme, spreminja pa se temperatura, prostornina in tlak.
Agregatna stanja fizikalna stanja snovi, ki se razlikujejo po notranji urejenosti molekul, atomov ali ionov. Trdno, kristalno stanje: delci imajo v prostorski mreži stalna mesta. Tekoče:molekule se med seboj dotikajo in so gibljive. Plinasto: molekule prosto letajo in včasih zadevajo druga ob drugo. Poleg tega je še plazmatično stanje: z njim označujemo popolnoma izolirani plin. Na prehodu iz enega a.s. v drugo snov sprejme oz. odda energijo.
Atom je najmanjši delec elementa ali spojine.
Baterija glej snop
Baza je snov, ki nevtralizira kislino s tem, da sprejme vodikove ione.
Boyle mariottov zakon če je temperatura stalna, se prostornina plina s povečanjem tlaka zmanjšuje (prostornina in tlak sta bratno sorazmerna).
Charlesov zakon ob stalnem tlaku se plin ob segrevanju razteza (prostornina in temperatura v Kelvinih sta premosorazmerni).
Čista snov je snov, ki jo sestavljata samo en element ali spojina in ne vsebuje nobene druge snovi. Celzijeva temperatura. Temperatura,ki jo merimo na Celzijevi skali,kjer je nič stopinj (0°C) pri zmrzišču vode in sto stopinj (100°C) pri njenem vrelišču.
Daltonov zakon parcialnih tlakov skupni tlak, ki ga ima mešanica plinov (ki ne reagirajo med seboj), je vsota parcialnih tlakov posameznih plinov v mešanici.
Dewar glej mobilna posoda
Eksotermna reakcija je kemijska reakcija, med katero se toplota sprosti v okolje.
Element je snov, ki jo s kemijsko reakcijo ne moremo razcepiti v enostavnejše snovi.
Endotermna reakcija je kemijska reakcija, med katero se toplota absorbira iz okolja.
Entalpija je količina energije, ki jo vsebuje snov. Ne moremo je meriti direktno, lahko pa merimo njeno spremembo med reakcijo.
Entalpijski diagram je diagram, ki prikazuje spremembo entalpije za reakcijo.
Faza je ločen del zmesi več snovi v dveh ali več agregatnih stanjih.
Fizikalna sprememba je sprememba ene ali več fizikalnih lastnosti spojine.
Fizikalne lastnosti so vse lastnosti spojine razen tistih, ki vplivajo na njeno vedenje v kemijski reakciji.
Fluid je snov, ki teče, lahko je plin ali tekočina.
Gay lussacov zakon če je prostornina plina stalna, se tlak z večanjem temperature povečuje (tlak in temperatura sta premosorazmerna).
Gostota masa prostorninske enote snovi. Izračunamo jo tako,da delimo maso spojine z njeno prostornino,merimo pa jo v kilogramih na kubični meter.
Heterogena snov je snov, katere sestava in lastnosti so na različnih mestih različne.
Hlapna snov tekočina,ki z lahkoto izpareva ali sublimira, npr. Bencin.
Homogena snov je snov, ki ima vsepovsod enake lastnosti in sestavo.
Idealni plin je hipotetični plin, ki se obnaša na »idealen« način. Njegove molekule nimajo prostornine, se ne privlačijo, se hitro gibajo v ravnih črtah in ne izgubljajo energije pri medsebojnih trkih.
Inertna snov nereaktivna snov. Take snovi zelo nerade sodelujejo v kemijskih reakcijah,npr. žlahtni ali inertni plini.
Izhlapevanje je sprememba tekočega agregatnega stanja v paro pri nižji temperaturi kot je vrelišče tekočine.
Jeklenka je kovinski cilinder, pripravljen za shranjevanje plinov v plinastem in utekočinjenem stanju
Kalorija enota za energijo. Ena kalorija (1 cal) je količina toplote,ki je potrebna,da segrejemo en gram (1 g) vode za eno stopinjo Celzija ( 1°C).
Kemijska reakcija iz reaktantov nastanejo produkti.
Kemijske lastnosti so lastnosti, ki povzročajo značilno vedenje spojine med kemijsko reakcijo.
Kemijsko ravnotežje je dosežena stopnja v reverzibilni reakciji v zaprtem sistemu, reakcije v desno in v levo potekajo z enako hitrostjo.
Koncentracija je termodinamska fizikalna količina, ki izraža množino topljenca glede na množino topila. Koncentracijo je moč podati na več načinov, v kemiji so v rabi predvsem:
o                                                        molarna koncentracija oz. molarnost (Enota mol/l),
o                                                        normalna koncentracija oz. normalnost (Enota N)
o                                                        molalna koncentracija (oznaka m) (Enota mol/kg)
o                                                        molski delež ali molski ulomek (oznaka Xn) ,brez enote
o                                                        masni delež ali odstotna koncentracija ali utežna koncentracija (oznaka % oz.
o                                                        ut%) m2 / (m1 + m2), brez enote oz. x100 je izraženo v %,
o                                                        volumski delež ali volumska koncentracija (oznaka % oz. vol%) ; V2 / (V1 + V2),
o                                                        brez enote oz. x 100 se izrazi z vol%.
Kondenzacija je sprememba agregatnega stanja iz pare v tekočino.
Konstanta številčna vrednost,ki se ne spreminja.
Kriogenika je veja znanosti, ki proučuje uporabo lasnosti snovi pri nizkih temperaturah (nižjih od -150°C).
Kriogena posoda je posoda za shranjevanje nizkotemperaturnih utekočinjenih plinov.
Kritična temperatura je temperatura, nad katero plina ne moremo utekočiniti samo z višanjem tlaka.
Kvalitativne lastnosti so tiste lastnosti, ki jim ni mogoče pripisati številčne vrednosti, npr. vonj, okus, barva.
Kvantitativne lastnosti so lastnosti, ki jih lahko merimo in jim pripišemo določeno številčno vrednost, npr. tališče, vrelišče, masa*, trdota in gostota*.
Ledišče je temperatura pri kateri snov zmrzne.
Masa merilo za količino snovi. Merimo jo v kilogramih s tehtanjem,ni pa isto kot teža. Sila na podlagi (proti središču zemlje),teža,je torej merilo za maso predmeta.
Mobilna posoda je premična tlačna posoda namenjena transportu in uporabi utekočinjenih tehničnih plinov
Mol je standardna enota za snovi. En mol vsebuje enako št. Delcev, kot je atomov v 12 gramih izotopa ogljika 12.
Molekule so iz dveh ali več tisoč med seboj povezanih atomov.
Molska masa je masa enega mola določene snovi. Je relativna atomska ali molekulska masa snovi, izražena v gramih.
Molska prostornina je prostornina enega mola katere koli snovi, izražena v kubičnih decimetrih.
Nasičen je oznaka za raztopino, ki pri dani temperaturi ne more več raztopiti topljenca.
Oksidacija je kemijska reakcija, v kateri se zgodi ena od naslednjih reakcij:
o                                                        Element ali spojina sprejme kisik.
o                                                        Spojina odda vodik.
o                                                        Atom ali ion odda elektrone.
Oksidacijsko število je število, ki pokaže oksidacijsko stanje elementa v spojini.
Oksidant je snov, ki sprejme elektrone in s tem povzroči oksidacijo druge snovi.
Para je vrsta plina, ki se pri višjem tlaku utekočini.
Parcialni tlak je tlak, ki bi ga vsak posamezni plin v mešanici plinov imel, če bi sam napolnil prostornino, ki jo zaseda mešanica.
Plin je stanje, v katerem ima snov določeno maso, nima pa določene prostornine ali oblike.
Plinohram je plinski rezervoar, ki je namenjen za hranjenje utekočinjenega naftnega plina.
Plinomer je števec porabe plina.
Plinska faza glej agregatno stanje – plinska snov
Plinski zakoni molekule so v plinu daleč narazen in se hitro, neurejeno gibajo. Skupna prostornina molekul plina je v primerjavi s prostornino, ki jo zaseda plin, veliko manjša, privlačne sile med molekulami so zelo šibke. To splošno obnašanje opisuje več plinskih zakonov.
Plinsko trošilo je naprava, ki je priključena na plinovodno omrežje in pri obratovanju troši plin (plinska peč, štedilnik …).
Prostornina merilo za prostor,ki ga zavzame telo. Pri pravilno oblikovanih telesih jo lahko izračunamo s preprosto meritvijo. Pri predmetih nepravilne oblike ponavadi določimo prostornino z merjenjem prostornine vode,ki jo telo izpodrine. Prostornino merimo v kubičnih decimetrih.
Reakcijska entalpija ali reakcijska toplota je količina toplotne energije, ki se porabi ali absorbira med kemijsko reakcijo.
redoks reakcija označuje kemijsko reakcijo, kjer poteka oksidacija in redukcija.
Reducent je snov, ki odda elektrone in s tem povzroči redukcijo druge snovi.
Redukcija je kemična reakcija, v kateri se zgodi ena od naslednjih stvari:
o                                                        Spojina odda kisik
o                                                        Spojina ali element sprejme vodik.
o                                                        Atom ali ion sprejme elektron.
Regulator tlaka naprava za uravnavanje tlaka
Relativna atomska masa (Ar) ali atomska teža je povprečna masa
Relativna gostota plina je gostota plina v primerjavi z gostoto vodika. Izračunamo jo tako, da delimo gostoto plina z gostoto vodika. Je razmerje in nima enot. Ponavadi je izražena kot relativna gostota napram zraku [ rel. gostota (zrak = 1)].
Relativna molekulska masa (Mr) imenujemo jo tudi molekulska teža, formulska teža ali formulska masa. Je masa molekule elementa ali spojine, deljena z eno dvanajstino mase atoma ogljika 12. Enaka je vsoti relativnih atomskih mas atomov v molekuli.
Skupina je navpična skupina elementov v periodnem sistemu. Elementi iste skupine imajo isto število elektronov na zunanji lupini, zato podobne kemijske lastnosti.
Snop je snop kovinskih cilindrov-jeklenk, pripravljenih za shranjevanje plinov v plinastem ali utekočinjenem stanju.
Splošna plinska enačba ali plinski zakon kaže povezave med tlakom, prostornino in temperaturo določene mase plina.
Spojina je združba dveh ali več elementov. Ločimo jih lahko samo s kemijskimi reakcijami.
Sprememba agregatnega stanja je fizikalna sprememba snovi iz enega agregatnega stanja v drugo.
Strjevanje je sprememba tekočega v trdno agregatno stanje snovi.
Sublimacija je prehajanje trdnega agregatnega stanja v plinasto.
Sveženj glej snop
Tališče je temperatura, pri kateri se snov tali in je enaka temperaturi ledišča.
Taljenje je prehajanje iz trdnega v tekoče stanje zaradi segrevanja.
Tekoča faza glej agregatno stanje – tekoča snov
Tekočina je stanje, ko ima snov določeno maso in prostornino vendar lahko spreminja obliko.
Teža sila,s katero Zemlja privlači telo. Je produkt mase predmeta in težnostnega pospeška,izražamo jo v newtonih. Teža predmeta se lahko spreminja z zemljepisno širino in višino,njegova masa pa je povsod enaka
Topilo je snov, v kateri se pri tvorbi raztopine raztopi topljenec.
topljenec je snov, ki se pri tvorbi raztopine raztopi v topilu.
Topnost je količina topljenca, ki se raztopi v določeni količini topila pri določeni temperaturi.
Trdna snov je snov z določeno maso, prostornino in obliko.
Trojna točka Točka,pri kateri hkrati obstajajo plinska,tekoča in trdna faza. Določata jo temperatura in tlak.
Uplinjanje je sprememba trdne snovi ali tekočine v plinasto.
Utekočinjen naftni plin je skupni naziv za propan, butan in njuni mešanici v različnih razmerjih.
Vrelišče je temperatura pri kateri snov zavre.
Vrenje je prehajanje tekočega agregatnega stanja v plinasto.
Zamrznitev je sprememba tekočega agregatnega stanja v trdno.
Zmes je mešanica dveh ali več elementov/spojin, ki med seboj niso kemijsko povezani.