SLOVAR IZRAZOV IN POJMOV – TEHNIČNI IN MEDICINSKI PLINI

GIZ TP je izdalo Brošuro 24_2023_SLOVAR IZRAZOV IN POJMOV – TEHNIČNI IN MEDICINSKI PLINI s katero se poenotijo izrazi pri tehničnih in medicinskih plinih.

Vse članice GIZ TP se obvežejo, da bodo uveljavile vsebino slovarja v podjetja do konca 31.12.2024.

POLNJENJE OGLJIKOVEGA DIOKSIDA (CO2) V JEKLENKE

Pri polnjenju ogljikovega dioksida (CO2) v jeklenke je potrebno upoštevati zahteve ADR Navodil za pakiranje P200, ki predpisujejo različno stopnjo polnjenja jeklenk s preizkusnim tlakom 190 oz. 250 bar.

Jeklenke s preizkusnim tlakom 190 bar se lahko polnijo s stopnjo polnjenja 0,68 kg/l, kar pomeni, da se lahko v jeklenko prostornine 40 l napolni 27,2 kg CO2

Jeklenke s preizkusnim tlakom 250 bar se lahko polnijo s stopnjo polnjenja 0,76 kg/l, kar pomeni, da se lahko v jeklenko prostornine 40 l napolni 30,4 kg CO2.

Enakovredno se s pomočjo predpisanih stopenj polnjenja določijo dovoljene količine CO2 v jeklenkah tudi za druge prostornine jeklenk.

BARVNO OZNAČEVANJE CEVOVODOV

Z uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem (Ur.l.RS št. 78/2018) so prenehale veljati

Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi (Uradni list RS, št. 50/03), v katerem so bila priporočila za barvno označevanje cevovodov.

Za barvno označevanje cevovodov, GIZ TP priporoča uporabo standarda DIN 2403.

STABILNE TLAČNE POSODE IN GRADBENI ZAKON (GZ)

Rezervoarji za UPZ so v skladu s Pravilnikom o tlačni opremi (Ur. l. RS 66/16 in 59/18) na trg dani “kot celota kot proizvod” z vso potrebno dokumentacijo.

Za enostavne objekte pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebno. V vsakem primeru pa mora projektant preveriti skladnost s prostorskimi akti in izdelati projektno dokumentacijo (PZI načrte gradbenih del, električnih instalacij, strojnih instalacij, načrt požarne varnosti, . . .). Rezervoar za UPZ smatramo kot “enostaven objekt” le torej do prostornine 5 m3, ob pogoju, da njegova višina ne presega 5 m.

Za nezahtevne objekte je potrebno izdelati Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s 26. členom Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS 36/2018). Zanje se pridobiva gradbeno dovoljenje po enostavnem postopku.

Vendar pa objekti niso “nezahtevni”, če se za njihovo postavitev uporabljajo betonska in zidarska dela (4. odstavek 7. člen Uredbe, in razlaga Tehničnih smernic o razvrščanju objektov TSG-V-006:2018 v točki 2.4).

Rezervoarji za UPZ postavljeni na betonski temelj so torej “manj zahtevni” objekti. Za manj zahtevne in zahtevne objekte je potrebno izdelati dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) v skladu z 2. členom Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS 36/2018). V točki 4.1 Tehničnih smernic TSG je zapisano razmerje do prostorskih aktov, ki jih je treba upoštevati.

V 11. odstavku točke 2.2 Tehničnih smernic TSG tudi piše, da je treba “povezane objekte” (n.pr. več rezervoarjev) razvrščati kot en celovit objekt.

Razvrstitev objektov po Uredbi o razvrščanju objektov – Priloga 1, CC-SI 12520 (Ur. l. RS 37/2018):

Razvrstitev objektov Nenevarne snovi

(Fluidi skupine 2:

N2, Ar, CO2, . . . )

Nevarne snovi

(Fluidi skupine 1:

O2, H2, CH4, . . .)

Opomba
Enostavni ≤ 5 m3 ≤ 5 m3
Nezahtevni ≤ 15 m3 ≤ 10 m3
Manj zahtevni ≤ 1.000 m3 6. člen Uredbe
Zahtevni > 1.000 m3 > 10 m3

RAZVELJAVLJAVITEV PRAVILNIKOV ZA POSTAVITEV UPZ IN CO2

Z novim pravilnikom o tlačni opremi (Ur.l. RS št. 66/16) v 38. členu sta razveljavljena Pravilnik o tehničnih normativih za postavljanje stabilnih tlačnih posod za utekočinjene pline iz zraka (Uradni list SFRJ, št. 39/88) in Pravilnik o tehničnih normativih za postavljanje stabilnih tlačnih posod za utekočinjen ogljikov dioksid (Uradni list SFRJ, št. 39/90).
Za postavitev posod za UPZ in UOD je potrebno upoštevati standard SIST EN ISO 21009-2: 2016 in ostale standarde iz s seznama standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti tlačne opreme oziroma sklopov z zahtevami Pravilnika o tlačni opremi oziroma Direktivo 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta (PED).

DEFINICIJE ENOT VOLUMNOV PLINA

V praksi se uporabljata dve različni enoti za definicijo volumna plina (m3):

Sm3 -Standardni kubični meter plina je definiran, kot m3 plina pri temperaturi plina T=15°C in tlaku plina p=1,01325 barA
Nm3 – Normni kubični meter plina je definiran, kot m3 plina pri temperaturi plina T=0°C in tlaku plina p=1,01325 barA

bar A: absolutni tlak

Pretvornik iz Sm3 v Nm3:

Sm3 / Nm3 = 1.05491287

Obrazložitev: 1Nm3 je za 5,49% manjši kot Sm3, 1Nm3<1Sm3

STALIŠČE TEHNIČNE KOMISIJE GIZ TP JE, DA JEKLENKE PODLEŽEJO PRAVILNIKU O PREMIČNI TLAČNI OPREMI (UR. L. RS 72/2011)

Nadzorstvo nad obratovanjem jeklenk ima inšpektorat, pristojen za energetiko in rudarstvo, nadzor v cestnem prevozu, po železnici in notranjih vodnih poteh pa izvaja inšpektorat, pristojen za promet.

JEKLENKE NISO EMBALAŽA, AMPAK PREMIČNA TLAČNA OPREMA (TAKO KOT CISTERNE, REZERVOARJI)

Jeklenke niso v ponovni uporabi ampak (polne in/ali prazne) v stalnem obratovanju; proizvajalci tehničnih plinov nismo »embalerji«, ampak »polnilci tehničnih plinov«; jeklenke so naše osnovno sredstvo, ki ga ne zavržemo

ZAČASNA POSTAVITEV REZERVOARJEV ZA UPZ OB IZVAJANJU PREISKUSOV

V bodoče morajo vse članice GIZ TP ob izvajanju preizkusov narediti varnostni elaborat začasne postavitve rezervoarjev za UPZ, kjer se navedejo vsi dodatni varnostni ukrepi, ki bodo zagotavljali varno obratovanje in se začasna postavitev tudi časovno omeji na čas 6 mesecev. Po poteku tega časa je potrebno urediti postavitev v skladu z veljavnimi predpisi.

PREPOVED UPORABE JEKLENK IN VENTILOV, KI SO NA NEGATIVNI LISTI DOKUMENTA EIGA

Stališče tehnične komisije GIZ TP je, da se morajo vse jeklenke, ki so na negativni listi EIGA IGC Doc 86/09/E, izločiti iz uporabe in se ne smejo polniti.

UPORABA VENTILOV IN PRIKLJUČKOV

GIZ TP priporoča vsem članom, da se naroča ventile izdelane po DIN 477, kjer so predvideni navoji, ki se zaključijo z radijem, ki preprečuje nastanek zareznega učinka in posledično lomljenja priključkov. Upoštevati je treba tudi varnostno informacijo EIGA št. 21/08/E, ter IGC dokument 86/09/E, ki vsebuje tudi listo prepovedanih ventilov za tehnične pline.

PRIPOROČILO ZA POLNJENJE JEKLENK Z NESTANDARDNIMI VENTILI

Člani GIZ TP bomo polnili samo jeklenke opremljene z ventili za katere smo usposobljeni. Za drugačne izvedbe ventilov (hitro odpirajoči ventili za požarne sisteme) bomo poskusili pridobiti ustrezne rešitve od proizvajalcev. V kolikor je življenjska doba takih ventilov že potekla ali pa proizvajalec ne dela več takih tipov ventila, bomo predlagali strankam, da zamenjajo ventile z ustreznimi novimi.

ZAŠČITNI PLINI ZA VARJENJE -DODATNA OZNAKA NA ETIKETI

Nov standard zaščitni plini za varjenje ISO 14175:2008 zahteva, da mora imeti nalepka oznako mešanice po tem standardu. GIZ TP priporoča, da se z 1.1.2010 pričnejo na jeklenke nameščevati nalepke, ki so izdelane v skladu s tem standardom.

UPORABA ECO VOZIL ZA PREVOZ TEHNIČNIH PLINOV

Sklep tehnične komisije GIZ TP: Na podlagi direktive 98/69/EC je potrebno strmeti k uporabi vozil z motorji s čistejšimi izpušnimi plini (Euro 4, Euro 5), zato predlagamo, da člani GIZ TP in drugi prevozniki za prevoze tehničnih plinov uporabljajo vozila s predlaganimi motorji.

IZDAJA ANALIZNIH CERTIFIKATOV ZA TEKOČE FAZE

Sklep tehnične komisije GIZ TP: Zaradi zakonskih zahtev in zahtev po sledljivosti proizvodov predlagamo, da člani GIZ TP in drugi dobavitelji pri vsaki dobavi utekočinjenih plinov zraven dobavnice priložijo tudi analizni certifikat dobavljenega plina.

ŽIGOSANJE JEKLENK

Vse jeklenke se po kontroli morajo označiti v skladu z SIST EN13096:2004 in sicer za žigom kontrolnega organa se vkleše letnica/mesec (na pr. 2010/04) in spodaj letnico naslednje kontrole (na pr. 20)